fbpx

Coop Põlva TÜ põhikiri

/…/
ÜHISTU LIIKMED

3. Liikmeks astumise tingimused
3.1.  Ühistu liikmeks võib olla iga punktis 1.1 märgitud ühistu tegevuspiirkonnas elav või töötav vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes tunnustab ühistu põhikirja ja kelle suhtes ei ole tuvastatud ühtegi liikmeks vastuvõtmise keeldumise alust punkti 5.1 järgi.

4. Liikmeks vastuvõtmine
4.1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teeb otsuse ühistu liikmeks vastuvõtmise kohta või vastuvõtmisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul alates liikmeks astumise avalduse esitamisest.
4.2. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks juhatuse poolt vastuvõtmiseotsuse tegemise päevast.
4.3. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda osamaks, mis kuulub liikmeks astuja poolt tasumisele vastavalt punktile 16.

5.  Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine
5.1. Lisaks seaduses kehtestatud alustele võib juhatus liikmeks vastuvõtmisest keelduda, tehes vastavasisulise keeldumise otsuse, viidates keeldumise alusele ning saates otsuse ärakirja liikmeks astujale ühe nädala jooksul otsuse tegemisest, järgmistel asjaoludel:
5.1.1.  liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta punktis 1.1 nimetatud ühistu tegevuspiirkonnas;
5.1.2. liikmeks astuja on noorem kui 18-aastane;
5.1.3. liikmeks astuja on juriidiline isik;
5.1.4. liikmeks astuja omab otseselt või kaudselt kontrolli samal tegevusalal tegutseva äriühingu üle, on sellise äriühingu juhtorgani liige või osutab ühistule konkurentsi muul, sh varjatud kujul (nt konkureeriva äriühingu nõustajana või läbi kolmandate isikute);
5.1.5. muul olulisel põhjusel, kui on alust arvata, et isiku liikmeks astumine võib kahjustada ühistu huve.
5.2. Juhatusel on kohustus keelduda liikmeks vastu võtmisest juhul, kui ühistu nõukogu on enne liikmeks astumise avalduse esitamist otsusega peatanud uute liikmete vastuvõtmise ühistusse.

6. Liikmete arvestus
6.1. Ühistu juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, tasutud osamaksu suurus, selle tasumise kuupäev, liikmeks vastuvõtmise, liikme ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ning andmed liikmesuse üleandmise või osamaksu tagastamise kohta.

7. Liikme õigused
7.1. Ühistu liikmel on õigus:
7.1.1. osa võtta ühistu üldkoosolekust;
7.1.2. hääletada volinike valimisel;
7.1.3. kandideerida ja olla valitud ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
7.1.4. saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ühistu tegevuse kohta ning tutvuda ühistu asukohas ühistu majandusaasta aruande projektiga vähemalt kümme päeva enne majandusaasta aruande kinnitamist otsustava volinike koosoleku toimumist;
7.1.5. kasumi jaotamise korral saada osa ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
7.1.6. astuda ühistust välja ja anda liikmesus üle;
7.1.7. ühistust väljaastumisel, kui liikmesust ei anta üle, ja ühistust väljaarvamisel saada tagasi liikme poolt tasutud osamaksu suurusele vastav (proportsionaalne) osa ühistu osakapitalist;
7.1.8. kasutada ühistu liikmetele ettenähtud soodustusi;
7.1.9. tutvuda ühistu dokumentidega volinike otsusel, kui see ei kahjusta ühistu majanduslikke huve;
7.1.10. saada digitaalallkirjastatud avalduse alusel majandusaasta aruande ärakirja e-posti aadressile.

8. Liikme kohustused
8.1. Ühistu liige on ühistu eesmärkidest ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuvalt kohustatud:
8.1.1. täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
8.1.2. tasuma osamaksu põhikirja punktis 17 sätestatud suuruses ja korras;
8.1.3. kasutama ühistu teenuseid, s.t. kasutama ühistu ettevõtete teenuseid ja tegema sisseoste ühistu ettevõtetest temale kehtestatud tingimustel esimese liikmesuse aasta jooksul igas kalendrikuus vähemalt summa eest, mis on võrdne vähemalt 15%-iga vastavaks kalendriaastaks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud alampalgast ning järgnevatel aastatel iga aasta jooksul samamoodi arvutatud summa eest ühes kalendrikuus keskmiselt. Arvestust peetakse ühistu liikmetele väljastatud COOP Kliendikaart kasutamise andmete alusel;
8.1.4. mitte kahjustama ühistu head mainet ja ühistu huve, mitte lekitama ühistu ärisaladusi ja muud konfidentsiaalset informatsiooni;
8.1.5. hüvitama ühistule tema poolt ühistule tekitatud olulise varalise ja/või mittevaralise kahju.

9. Ühistu liikmete varaline vastutus
9.1. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste täitmise eest isiklikult.
9.2. Kui liige ei ole täielikult tasunud osamaksu, vastutab ta ühistu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses.

10. Liikme ühistust väljaastumine
10.1. Liikmel on õigus igal ajal ühistust välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Pooled võivad kokku leppida ka lühemas tähtajas.
10.2. Juhatuse otsuses kinnitab juhatus liikme välja astumise ühistust ning tagastab väljaastuvale liikmele osamaksu vastavalt punktile 18.
10.3. Juhatusel ei ole õigust otsuse tegemisest, millega otsustatakse punkti 10.1 järgi ühistust välja astuda sooviva liikme väljaastumine, õigustamatult keelduda. Juhatus peab tegema nimetatud otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates liikmelt punktis 10.1 nimetatud väljaastumise avalduse saamisest. Juhatuse otsus jõustub punktis 10.1 nimetatud tähtaja möödumisel.
10.4. Ühistust väljaastuv ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaastumine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. Hüvitise tasumise ning selle suuruse otsustab juhatus.

11. Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused
11.1. Liikme ühistust väljaarvamise otsustab juhatus. Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel järgmistel juhtudel:
11.1.1. liikme surma korral;
11.1.2. kui liige ei vasta ühistu põhikirjas punktis 3 sätestatud tingimustele;
11.1.3. kui liige ei täida ühistu põhikirja punktis 8 sätestatud mistahes kohustust;
11.1.4. mõjuval põhjusel, eelkõige seaduse või põhikirja nõuete olulise rikkumise korral;
11.1.5. üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste olulisel määral täitmata jätmise korral;
11.1.6. kui liikme võlausaldaja on esitanud avalduse liikme ühistust väljaarvamiseks kuue (6) kuu jooksul alates täitmise ebaõnnestumisest, kui võlausaldaja ei saanud oma nõuet rahuldada sundtäitmisega liikme ülejäänud varast.
11.2. Punktis 11.1 nimetatud juhatuse otsuses toob juhatus välja liikme ühistust väljaarvamise põhjuse ja aluse, otsustab liikme väljaarvamise ühistust ning tagastab ühistust välja arvatud liikmele osamaksu vastavalt punktile 18. Juhatuse otsus jõustub otsuse tegemise kuupäeval.
11.3. Liikme väljaarvamise korral punktides 11.1.2-11.1.6 nimetatud juhtudel teatab juhatus liikmele liikme ühistust välja arvamisest ühe kuu jooksul otsuse tegemisest.
11.4. Ühistust väljaarvatav ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaarvamine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. Hüvitise tasumise ning selle suuruse otsustab juhatus.

12. Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev, liikmesuse lõppemine
12.1. Liige loetakse ühistust välja astunuks ja/või välja arvatuks ning liikmesus lõppenuks juhatuse vastavasisulise otsuse jõustumise päevast alates.
12.2. Surnud liikme liikmesus loetakse lõppenuks tema surmapäevast, sõltumata sellest, millal teeb ühistu juhatus vastavasisulise liikme väljaarvamise otsuse.
12.3. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud punktis 12.2 nimetatud juhul. Liikme mittevaralised õigused lõpevad punktis 12.1 nimetatud päevast.

13. Liikmesuse üleandmine
13.1. Liikmel on õigus igal ajal liikmesus kolmandale isikule üle anda.
13.2. Liikmesuse üleandmiseks esitavad ühistu liige ja isik, kellele liikmesus soovitakse üle anda, juhatusele ühise kirjaliku allkirjastatud avalduse, milles ühistu liige kinnitab, et ta soovib liikmesuse teisele isikule üle anda, ning milles isik, kellele liikmesus üle antakse, avaldab soovi ühistu liikmesus üle võtta ning kinnitab ka seejuures, et on tutvunud ühistu põhikirjaga, annab nõusoleku võtta üle ühistu liikmesusest tulenevad õigused ja kohustused, millega ta astub ühistu liikmeks liikmesuse üle andnud liikme asemele.
13.3. Juhatus kontrollib, kas isik, kellele liikmesus punkti 13.1 alusel üle antakse, vastab põhikirja punktis 3 liikme kohta sätestatud tingimustele ning ega ei esine põhikirja punktis 5 sätestatud liikmeks vastuvõtmisest keeldumise aluseid.
13.4. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul alates punktis 13.2 nimetatud avalduse esitamisest. Kui ei esine punktis 13.3 nimetatud takistusi, võtab juhatus vastu liikmesuse üleandmise otsuse ja liikmesus loetakse samast päevast alates üleantuks. Juhatuse otsuse tegemise päevast loetakse liikmesuse üle võtnud isik ühistu liikmeks. Kui juhatus liikmesuse üleandmisest põhjendatult keeldub, jääb ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik. Juhatus edastab liikmesuse üleandmise või sellest keeldumise otsuse kirjalikult ühe kuu jooksul otsuse tegemisest vastavatele osapooltele.
13.5. Liikmesuse üleandmise korral ei pea isik, kellele liikmesus üle antakse, tasuma ühistule osamaksu.
13.6. Ühistu liikme surma korral ei lähe liikmesus automaatselt üle surnud liikme pärijatele ning kohaldub põhikirja punkt 12.2.

16.  Liikme osamaks
16.1. Osamaksuga võtab ühistu liige osa osakapitali moodustamisest. Osamaks on 200 eurot. Osamaks kuulub tasumisele rahas, välistatud on osamaksu tasumine mitterahalise sissemakse teel.
16.2. Liige võib tasuda lisaks osamaksule kuni 800 eurot.
16.3. Liige on kohustatud tasuma osamaksu punktis 16.1 sätestatud ulatuses ühe aasta jooksul alates liikmeks vastuvõtmisest, sellest 50% liikmeks vastuvõtmisel. Liige kohustub tasuma osamaksu vastavalt juhatuse juhistele.
/…/